Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO).

 

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Dersom kunden skal ha
opplysninger om pass/visumforhold iht art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse
opplysningene er gitt.
Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato.
Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Ved
annet enn kontantbetaling skal fristen ikke settes kortere enn 6 dager, med mindre særlige
grunner tilsier det. Er det ikke satt noen frist, skal depositumet innbetales senest 6 virkedager
etter bestilling.
Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan
arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen
forfall.
Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller
lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale
mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.
Videre er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med
mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise.
Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig
måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på
muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.
Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc) inngår kun i pakkereisen
dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte
som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen.

3. REISENS PRIS
3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller
utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen
inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller
andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.
Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner,
skal tydelig fremgå av prislisten.
Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til
pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for
eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.
Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan
justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/
eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene,
Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon
dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler
seg i kundens favør, jfr Pakkereiselovens § 4-5.
Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav
om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin
favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.
En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen
uten kostnader for seg.
I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist
for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn
tre virkedager

3.2. Depositumets størrelse
Depositumet skal ikke overstige kr. 2.000 pr person. Alternativt kan arrangøren beregne depositum som en prosent av reisens totale pris. I tilfelle skal depositumet ikke overstige 10% av denne. Unntatt fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike tilfelle kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Arrangøren eller formidler skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en
avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer
kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv
eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede
og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.
Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller
arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs forsikring for tap/skade på reisegods etc og for
dekning av legeutgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om
nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort ( Tidl. Trydgekontorets skjema
E 111) dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.
Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd
gis i den utstrekning det er praktisk mulig.
Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre
kunden tydelig oppmerksom på dette.

4.2. Innreisebestemmelser
Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås, jfr pkt 1. 2.ledd, underrette kunden om at
arrangøren/formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har
for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi arrangøren/formidleren de nødvendige
opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at
opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr pkt 1. Den som foretar en bestilling for
andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette
budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis
konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner
først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det
innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer
for hans reise.
Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor
man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand
til å innhente slike.
Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht de krav de enkelte lands myndigheter
måtte sette som betingelse for innreise.
Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved
innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal
reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse
med reisen og oppholdet.

4.4. Informasjon vedrørende transport
Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige
transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så
snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som
benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5. Andre forhold
Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, samt gi
opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.
Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor
kunden for krav han kan rette mot arrangøren. Unntatt er krav som kan kreves dekket av
Reisegarantifondet.

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN
5.1. Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen,
dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før
pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer
eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til
å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten
til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de
innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av
pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til
den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig
grunnlag.
Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne
til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 500 frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt kort varighet (mindre enn 5 døgn) hvor det kun er mulig å bestille senere enn 42 dager før avreise, eller lang varighet (over 42 døgn) kan arrangøren i sine betingelser sette annen frist.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

* Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse
* Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. Gebyret skal ikke overstige de faktiske kostandene arrangøren har i den forbindelse. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.
* Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

Oliver Travel As benytter i alminnelighet rutefly (lavprisbilletter) på sine reiser.
Avbestilling som medfører tap av ikke refunderbare billetter som flybilletter, teaterbilletter,
konsertbilletter, ikke refunderbare turpakker, etc refunderes ikke.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.
Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en
del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom
han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette
arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter
som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.
Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne
utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Lægeforening har utarbeidet,
dersom kunden har fått utlevert slikt skjema av arrangøren.
Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle,
registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig
og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter
rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da
gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom
er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr
foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen.
Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.
Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde
kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke
har ansvaret for slike omstendigheter.
Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter
at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe
tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet
f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.
Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling
i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen
for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er
fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et administrasjonsgebyr som ikke må
overstige kr 300-. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle
betingelser eller forsikringsdokumentet.
Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag
basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre
at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende
deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.
Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til
den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære.
Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise,
eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke
lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i
pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen
rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter,
ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori
underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår
for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke
må overstige kr 300,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både
slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.
Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt
overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar
reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig,
vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er
overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke
tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5. Endring av bestillingen
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr som
ikke må overstige kr 300,- pr person p.r. endring, dersom arrangøren har mulighet til å
etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets
størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at
reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT
6.1. For få tilmeldte
Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller
beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen.
Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. For reiser av spesielt
kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2.
Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager skal være blitt fremhevet spesielt tydelig i
avtalevilkårene for å kunne påberopes av arrangøren.
Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens
utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som
mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så
snart som mulig.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den
ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han
med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken
arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike
hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige
smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.
Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å
refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en
annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige,
skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.
Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom
pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at
pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den
pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren
plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må
reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten
kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være
avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller
de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser
skal vektlegges ved denne vurderingen.
Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må
besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg
som en følge av dette.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden
etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet
avtaledokument.
Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å
endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om
hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av
vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli
mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om
endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom
spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så
snart som mulig og innen rimelig tid.

7. PARTENES PLIKTER
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2.
Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren
i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.
Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør
forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de
spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.
Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens
grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har
tatt inn i sin katalog eller på annen måte.
a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i
vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.
b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som
han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den
som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold
til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia
eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en
pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i
pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av
slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre
c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han
oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) – d). Oppdages mangelen
etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må
klage være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens
avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen
d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar
med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende
plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som
måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter
som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer
han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige
dokumenter ikke er medbragt.
e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne
bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers
ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters
regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid,
fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i
forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.
Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende
eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett
til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det
åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.
f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om
bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes
benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i
avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har
fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer
før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese
arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører
unødig bry eller ulempe for den reisende.
g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er
påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen.
Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise.
Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir
benyttet.
Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved
grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc
etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8. OM MANGLER
8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha
vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til
vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig
ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med
mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter
melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid
før avreise.
Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter
reglene i Pakkereiselovens § 5-3.
Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren eller formidleren
kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter
fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er
reisen billigere, skal arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige
reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående
setning. Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise
som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig
for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et
slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning
normalt ikke påregnes.
Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte
seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er
en prisøkning på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på
reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og
dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke
som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan
inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken
hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.
Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som
fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle
rettigheter bortfaller.
Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
a) Avhjelp:
Kunden kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad
eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for
kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til
arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister
han retten til ytterligere krav.
b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag,
eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når
arrangøren ikke har vært i stand til dette.
c) Heving:
Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig
forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever
kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til
avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder
transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.
d) Erstatning:
Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning
av arrangøren. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom
mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående
faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger
utenfor arrangørens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning
på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller
avverge følgene av. Arrangøren plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som
mulig.
Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig
særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han
vil kreve sitt tap erstattet hos arrangøren eller direkte fra transportøren.
Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å
begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den
reisendes egen forsømmelse eller forhold.
e) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)
Bestemmelsene finnes på denne adressen: http://lovdata.no/for/grafikk/pdf/32004r0261.pdf
Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs
nevnte forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne
eller innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon
om sine passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der
arrangøren benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten ruteflyselskapet. De rettigheter EUreglene
gir passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet.
Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp iht EU-reglene enten fra arrangøren eller
utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/
erstatning etter pakkereiseloven.
Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den
øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve
kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til
heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter
bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter
pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen
som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at
full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.
f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene
i pkt 8:
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller
som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks.
annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom
forholdene kunden klager på, må ansees å være «vanlige» på destinasjonen.
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap
til
IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte
av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».
V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5
døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer
for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider
skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet
eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på,
fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne
bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon
kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom
kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken
bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt
eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

11. IKRAFTTREDELSE
Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.4. 2007 og avløser fra samme dato
tilsvarende vilkår fra 1.4.2004.